Доробок

8. Хромець В.Л. Структурно-феноменологічний аналіз містики в контексті релігійної антропології / Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: ІПШІ МОНУ «Наука і освіта», 2005. – № 1. – С. 22-27. (ВАК) — Практично кожний із дослідників, які так або інакше роз-глядають проблему релігії, зупиняється на містичній проблематиці. Але дуже часто залишається нез'ясованою специфіка містичного, хоча така специфічність є очевидною. Тому видається актуальним здійснити багатобічний аналіз проблем містики.

Khromets V. Islamic Education in Ukraine: Challenges and Future // Islamic Education in Secular Societies. Ed. by E. Aslan, M. Rausch. – Wien: Peter Lang, 2013. Pp. 197-204 — The paper analyzes the current legal framework for the activities of Islamic educational institutions in Ukraine. It also discusses the most supportive approaches for the development of Islamic education there.

The Situation and Perspectives of Theological Education in Ukraine — Khromets V. The Situation and Perspectives of Theological Education in Ukraine Хромець В. Стан і перспективи богословської освіти в Україні Хромец В. Состояние и перспективы богословского образования в Украине

Головні умови виникнення релігієзнавства 2008 — Тези доповіді, проголошені 6-го травня 2008 р. у Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова на науковій конференції «Другі Російсько-українські філософські читання молодих вчених».

Дзюба А.В., Хромець В.Л. Теоретико-методологические проблемы религиоведения: структура и функции религии / Дзюба А.В., Хромец В.Л. —Материалы научной конференции [«Четвертые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока»], (С.-Петербург, 7-10 февраля 2007 г.) / Санкт-Петербургский государственный университет. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2007. — С. 738-745. — В статье излагаются теоретические и методологические аспекты религии как Система описаны. Было доказано, что для того, чтобы рассматривать религию как системы, рекомендуется, чтобы посмотреть на эту систему как уникальное явление, это означает, что мы должны определить трансцендентное причинам («условия возможности) религии.

Дзюба О., Хромець В. Системній вимір релігії: теоретико-методологічни аспекти // Релігієзнавчі нариси – Донецьк: Норд-Пресс, 2010. – 188 с. – Сс. 38-48. — У статті викладаються теоретичні та методологічні аспекти релігії як системи. Було доведено, що для того, щоб розглядати релігію як систему, рекомендується подивитися на цю систему як на унікальне явище.

Інтерв’ю В. Хромця у газеті "Педагогічні кадри" — Хромець В. Л. Віталій Хромець: "Сучасний університет може вибудовуватися лише в поліфонії" / Віталій Леонідович Хромець. // Педагогічні кадри. – 2014. – №3-4. – С. 5.

Киселёв О., Хромец В. Философия религии: дисциплина, теория или поход в религиоведении // // Філософська думка: Спецвипуск Sententiae II (2011). Теологія і філософія релігії. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 142-149. — У статті розглядається місце філософії релігії в структурі релігієзнавства. Автори пропонують розрізняти три інтерпретації філософії релігії: як дисципліну в релігієзнавстві, як теорію релігії і в якості підходу у релігієзнавстві. У статті розглядаються заперечення проти філософії релігії

Конотоп Л.Г., Хромець В.Л. Головні характеристики містики: структура і зміст (в контексті релігійної антропології) / Конотоп Л.Г., Хромець В.Л. – Антропологічні виміри езотеричної філософії (компаративістський аналіз).–Слов'янськ: Печатный двор, 2005.–C.67-100. — Колективна монографія є сумісною роботою провідних наукоeux співробітників Інституту філософії ім. Г. С Сковороди HAH Ук раїни, викладачів і аспірантів кафедри філософії, соціології та права Слов янського державного педагогічного університету, яка вико нана в контексті пошуку нових антропологічних підходів до вив чення людини. В роботі здійснено порівняльний аналіз езотеричномістичних підходів у Західній та Східній парадигмах, філософсько го знання.

Робоча навчальна програма з релігієзнавства. Рецензент. Автор: Радченко Н.А. 2009 р. — Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка, кафедра філософії. 2009 р.

Титомир Е.Г., Хромец В.Л. Систематизация эзотерики: к постановке проблемы / Титомир Е.Г., В.Л. Хромец – Материалы научной конференции [«Четвёртые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока»], (С.-Петербург, 7-10 февраля 2007г.)/ Санкт-Петербургский государственный университет.– Санкт-Петербург, Изд-во СПбГУ, 2007. С.792-798.

Хромец В. Высшее религиозное образование в Украине: перспективы развития // Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины : формирование механизмов партнерства / Н. Кутузова, Л. Филипович [и др.]. - Вильнюс: ЕГУ, 2014. – С. 218-222.

Хромец В.Л. К проблеме феноменологического подхода в религиоведении // Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней религиоведческой школы / Научн. ред. А.В. Белокобыльский, О.С. Киселёв. - Донецк: Донбасс, 2011. - С. 20-30. — В статье рассматривается возможность феноменологического подхода в религиоведении, который состоит в попытках построить общую теорию изучения религии с использованием феноменологической методологии.

Хромец В. Л. Теологическое знание и теологическое образование в контексте образовательной политики Украины [Текст] /В. Л. Хромец //Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / за ред. В.Д. Бондаренка та І.М. Мищака. - К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. - С. 477-482. — У статті розкриваються можливі варіанти присутності теологічного знання в системі світської освіти в Україні. Висвітлюються нормативно-правове забезпечення введення підготовки теолога у ВНЗ України.

Хромець В.Л, Християнство в історії та культурі України / Навчальна програма. Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 315-325. — Метою курсу є вивчення впливу християнства на історію і культуру України. Курс орієнтований на вироблення у студентів навичок критичного мислення та аналізу літератури.

Хромець В.Л. «Сакральне» як базове поняття феноменології релігії / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Шевченківська весна-2008»] (Київ, 20-23 березня 2008 р.) /Київский національний университет ім. Т. Шевченко. – Вип. VI: У 3-х част. – 4.1. – Київ, 2008. – С. 234-235. — Тексти тез доповіді на міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (20-23 березня 2008; Київ, Україна).

Хромець В.Л. Види та форми християнської богословської освіти. / Хромець В.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 28 (41). – С. 3-6. — В статті виокремлюються види та форми християнської теологічної освіти. Окремо аналізуються чотири види теологічної освіти: єрусалимська, афінська, женевська, берлінська.

Хромець В.Л. Визнана (невизнана) богословська освіта в Україні: пошуки виходу із замкненого кола // Труди Київської духовної академії. - №19. - Київ: 2013. - Сс.311-316. — У світлі останніх законодавчих ініціатив ряду народних депутатів у Верховної Ради України, спрямованих на усунення дискримінації^ духовної освіти в цілому, складалося вражен ня про можливість подолання пережитків радянського минулого нашої країни, і новий етап розвитку теологічної освіти і на уки в Україні.

Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.11 / В.Л. Хромець ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp. — Дисертація присвячена з’ясуванню теоретичних та методологічних засад філософсько-релігієзнавчого дослідження проблем езотерики.

Хромець В.Л. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства (огляд київської конференції) / «Практична філософія», №4 (26). К., 2007. С. 225-228. (ВАК) — М. Еліаде—це релігієзнавець зі світовим ім'ям та світо вим впливом на науку про релігію, це лю дина, яка ще за життя стала класиком світового релігієзнавства. Одним словом—це релігієзнавець першого ешелону. Крім того, М.Еліаде—блискучий письменник...

Хромець В.Л. Порівняльне релігієзнавство / Навчальна програма. Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473 с. — На курс «Порівняльне релігієзнавство» відводиться 108 години. З них 24 годин лекційних, 18-семінарських, 18-індивідуальна робота, 48-самостійна робота. Навчальна програма побудована з урахуванням вимог кредитно-модульної системи та державного стандарту вищої освіти. Метою спецкурсу є вивчення порівняльного підходу у вивченні релігії...

Хромець В.Л. Релігієзнавча думка в Україні / Навчальна програма. Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473 с. — У навчально-методичному комплексі пропонується структура і зміст навчальних дисциплін фахової підготовки студентів 4 курсів за спеціальністю 6.030100 „Релігієзнавство (практична психологія)”.

Хромець В. Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти України // Філософська думка: Спецвипуск Sententiae III (2012). Християнська теологія і сучасна філософія. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 6-12. — У статті розглядаються можливі шляхи реалізації професійної богословської освіти в університетах. Автор показує сильні і слабкі сторони методів інтегрування богослов'я в університетське середовище. Крім того, пропонується ряд нових компромісних рішень, які враховували б специфіку української ситуації.

Хромець В. Про теологічну освіту в Україні та НаУКМА (інтерв’ю) // http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/1353-vitalii-khromets-z-usikh-sotsialnykh-instytutiv-liudy-naibilshe-doviriaiut-tserkvi