Доробок

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Перегляд Завантажити
  74КБ версія 1 31 січ. 2015 р., 09:10 Савченко Олексій
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка, кафедра філософії. 2009 р.  31 січ. 2015 р., 08:54 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
На курс «Порівняльне релігієзнавство» відводиться 108 години. З них 24 годин лекційних, 18-семінарських, 18-індивідуальна робота, 48-самостійна робота. Навчальна програма побудована з урахуванням вимог кредитно-модульної системи та державного стандарту вищої освіти. Метою спецкурсу є вивчення порівняльного підходу у вивченні релігії...   31 січ. 2015 р., 08:41 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
У навчально-методичному комплексі пропонується структура і зміст навчальних дисциплін фахової підготовки студентів 4 курсів за спеціальністю 6.030100 „Релігієзнавство (практична психологія)”.  31 січ. 2015 р., 08:41 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
Метою курсу є вивчення впливу християнства на історію і культуру України. Курс орієнтований на вироблення у студентів навичок критичного мислення та аналізу літератури.  31 січ. 2015 р., 19:15 Савченко Олексій
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
Колективна монографія є сумісною роботою провідних наукоeux співробітників Інституту філософії ім. Г. С Сковороди HAH Ук раїни, викладачів і аспірантів кафедри філософії, соціології та права Слов янського державного педагогічного університету, яка вико нана в контексті пошуку нових антропологічних підходів до вив чення людини. В роботі здійснено порівняльний аналіз езотеричномістичних підходів у Західній та Східній парадигмах, філософсько го знання.  31 січ. 2015 р., 07:58 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
Дисертація присвячена з’ясуванню теоретичних та методологічних засад філософсько-релігієзнавчого дослідження проблем езотерики.  31 січ. 2015 р., 07:52 Савченко Олексій
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
Практично кожний із дослідників, які так або інакше роз-глядають проблему релігії, зупиняється на містичній проблематиці. Але дуже часто залишається нез'ясованою специфіка містичного, хоча така специфічність є очевидною. Тому видається актуальним здійснити багатобічний аналіз проблем містики.  30 січ. 2015 р., 20:28 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
Тези доповіді, проголошені 6-го травня 2008 р. у Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова на науковій конференції «Другі Російсько-українські філософські читання молодих вчених».  30 січ. 2015 р., 20:34 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
В статье излагаются теоретические и методологические аспекты религии как Система описаны. Было доказано, что для того, чтобы рассматривать религию как системы, рекомендуется, чтобы посмотреть на эту систему как уникальное явление, это означает, что мы должны определить трансцендентное причинам («условия возможности) религии.  31 січ. 2015 р., 19:09 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
У статті викладаються теоретичні та методологічні аспекти релігії як системи. Було доведено, що для того, щоб розглядати релігію як систему, рекомендується подивитися на цю систему як на унікальне явище.  31 січ. 2015 р., 08:59 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
У статті розглядається місце філософії релігії в структурі релігієзнавства. Автори пропонують розрізняти три інтерпретації філософії релігії: як дисципліну в релігієзнавстві, як теорію релігії і в якості підходу у релігієзнавстві. У статті розглядаються заперечення проти філософії релігії  31 січ. 2015 р., 08:41 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
  31 січ. 2015 р., 18:57 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
  31 січ. 2015 р., 19:00 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
В статье рассматривается возможность феноменологического подхода в религиоведении, который состоит в попытках построить общую теорию изучения религии с использованием феноменологической методологии.  31 січ. 2015 р., 19:02 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
У статті розкриваються можливі варіанти присутності теологічного знання в системі світської освіти в Україні. Висвітлюються нормативно-правове забезпечення введення підготовки теолога у ВНЗ України.  31 січ. 2015 р., 19:11 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
В статті виокремлюються види та форми християнської теологічної освіти. Окремо аналізуються чотири види теологічної освіти: єрусалимська, афінська, женевська, берлінська.  31 січ. 2015 р., 09:00 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
У світлі останніх законодавчих ініціатив ряду народних депутатів у Верховної Ради України, спрямованих на усунення дискримінації^ духовної освіти в цілому, складалося вражен ня про можливість подолання пережитків радянського минулого нашої країни, і новий етап розвитку теологічної освіти і на уки в Україні.  31 січ. 2015 р., 09:03 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
М. Еліаде—це релігієзнавець зі світовим ім'ям та світо вим впливом на науку про релігію, це лю дина, яка ще за життя стала класиком світового релігієзнавства. Одним словом—це релігієзнавець першого ешелону. Крім того, М.Еліаде—блискучий письменник...   31 січ. 2015 р., 07:18 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
Тексти тез доповіді на міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (20-23 березня 2008; Київ, Україна).  31 січ. 2015 р., 07:55 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
У статті розглядаються можливі шляхи реалізації професійної богословської освіти в університетах. Автор показує сильні і слабкі сторони методів інтегрування богослов'я в університетське середовище. Крім того, пропонується ряд нових компромісних рішень, які враховували б специфіку української ситуації.  31 січ. 2015 р., 08:56 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
The paper analyzes the current legal framework for the activities of Islamic educational institutions in Ukraine. It also discusses the most supportive approaches for the development of Islamic education there.  31 січ. 2015 р., 19:07 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
Khromets V. The Situation and Perspectives of Theological Education in Ukraine Хромець В. Стан і перспективи богословської освіти в Україні Хромец В. Состояние и перспективы богословского образования в Украине  31 січ. 2015 р., 18:59 Савченко Олексій
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
Хромець В. Л. Віталій Хромець: "Сучасний університет може вибудовуватися лише в поліфонії" / Віталій Леонідович Хромець. // Педагогічні кадри. – 2014. – №3-4. – С. 5.  23 трав. 2015 р., 02:09 Савченко Олексій
ċ

Перегляд
  31 січ. 2015 р., 08:57 Савченко Олексій
Підсторінки (1): Відео
Comments